Balassi Nyári Egyetem

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata a Balassi Nyári Egyetemen való részvételre 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022 nyarán megrendezésre kerülő Balassi Nyári Egyetemen való részvételre.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, színháztörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul.

A négyhetes magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 4 hét (2022. július 18. – 2022. augusztus 12.)

Az ösztöndíj tartalma:

§ képzési díj,

§ a képzés tananyagai,

§ szálláshely,

§ napi 3 étkezés,

§ 30-napos tömegközlekedési bérlet,

§ részvétel a szakmai programokon,

§ részvétel kiránduláson.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 60 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be

         a 18. életévét betöltött, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személy, valamint

         a 18. életévét betöltött, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

Nyertes pályázat esetén az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a felnőttképzési szerződésben foglaltak, továbbá a szálláshely Házirendjének megszegése esetén a képzésre és szálláshelyi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2022. április 1., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-balassi-nyari-egyetem

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők: 

 a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum .pdf) (kötelező melléklet)

önéletrajz (formátum: .doc. .docx) (kötelező melléklet)

kb. 200 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (formátum: .doc. .docx) (kötelező melléklet)

a (nem magyar) útlevél vagy az utazásra jogosító úti okmány másolata (formátum: .pdf) (kötelező melléklet);

társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (formátum: .pdf) (javasolt melléklet).

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2022. május 16., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2022. május 26-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázót érintő költségek:

§ az utazás költségei (Magyarországra és haza),

§ szükség esetén a vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,

§ egészségbiztosítási díj (a résztvevőt terheli a tanulmányai alatt felmerülő összes egészségügyi szolgáltatás díja, biztosításáról önmagának kell gondoskodnia),

§ költőpénz, egyéni kiadások.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI 

— A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és felnőttképzési szerződést köt

— Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

— A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2022. augusztus 12. napjáig.

— A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.

— A járványügyi helyzetre tekintettel javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ és a https://koronavirus.gov.hu/ kormányzati portálon található tájékoztatást. A pályázaton nyertes ösztöndíjasok folyamatosan tájékoztatást fognak kapni a képzés megkezdéséhez és a szálláshelyre való beköltözéshez szükséges teendőkről és a magyar jogszabályok és/vagy az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerinti feltételeiről.

— A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – a Covid-19 járvány alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a nyári egyetem kezdete előtt legkésőbb négy héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.

— A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a Balassi Nyári Egyetem előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. július 18.) elhalaszthatja, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a Covid-19 járvány, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény, változás bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.

— Javasoljuk a képzés megkezdéséhez, a szálláshelyre történő beköltözéshez, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó rendelkezzen igazolással, amely bizonyítja, hogy megkapta valamely, a magyar állam által elismert Covid-19 elleni oltást. Az oltás igazolása lehetséges magyar vagy angol nyelvű:

o    magyarországi, az EESZT rendszerből letölthető igazolással vagy

o    Európai Uniós oltási igazolással vagy

o    a Magyarország által elfogadott külföldi védettségi igazolással, amely országok listája itt található: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok

     továbbá, a fentiek hiányában

o    magyar vagy angol nyelvű hivatalos (orvosi) igazolással, amely bizonyítja, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó megkapta a védettséghez szükséges számú, Magyarországon elismert oltást.

8. TÁJÉKOZTATÁS

 A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatást Vörös Daniella oktatásszervezési előadónál, az alábbi elérhetőségeken kaphat:

személyesen: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. III. épület I. emelet 102-es iroda. 

telefonon:  +36 1 800 9482

e-mailen: sumuni@mdakft.hu

További információ a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjprogram honlapján: https://balassischolarship.kormany.hu